Jiming Zheng
Jiming Zheng 10-22

在看一些和 optimal transport 有关的东西,想做一点热力学的 Wasserstein 几何。

Jiming Zheng
Jiming Zheng 10-21

折腾了很久,给网站迁移了服务器,并加上了 SSL 证书。

Jiming Zheng
Jiming Zheng 08-06

在教堂山安顿好了,马上开始 PhD 生活。

Jiming Zheng
Jiming Zheng 05-24

总算完成了本科毕业论文。本科期间在非平衡统计物理上做了一点点微小的工作,学术上最大的收获应该是了解到了很多和信息几何有关的有趣的东西。最近开始看一些鞅论。

Jiming Zheng
Jiming Zheng 05-23

正在参加 Stochastic Thermodynamic Workshop IV 线上会议。看到很多有意思的东西,也产生了点自己的想法。感觉自己还需要做很多的努力。

Theme Jasmine by Kent Liao